Polityka prywatności

Polityka prywatności Szoruj.pl

Wprowadzenie                       

W związku z prowadzona przez spółkę BETON-DRÓG Sp. z o.o. działalnością polegającą na świadczeniu działalności agencji reklamowej i interaktywnej, priorytetem dla spółki jest dołożenie wszelkiej staranności, by zagwarantować odbiorcom naszych usług także bezpieczeństwo w zakresie ochrony ich danych osobowych. Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE naszym celem jest należyte poinformowanie państwa o wszystkich aspektach związanych z powierzeniem nam Państwa danych osobowych. W związku z powyższym czujemy się w obowiązku rzetelnie i jasno poinformować Państwa o sposobach zbierania, pozyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawowe definicje

„RODO” – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

„Dane Osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

„Przetwarzanie Danych osobowych” – oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Administrator” – BETON-DRÓG Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Nowowiejskiego 5, 63-100 Śrem

Zastosowanie niniejszej Polityki

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których BETON-DRÓG jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których BETON-DRÓG przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Odpowiednio do art. 13 i 14 RODO BETON-DRÓG będzie realizować wobec Państwa obowiązek informacyjny.

Podstawy prawne i typ danych osobowych przetwarzanych przez BETON-DRÓG

BETON-DRÓG każdorazowo wskazuje niezbędne informacje w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Stając się Administratorem Państwa danych osobowych zależy nam w szczególności, by wszelkie kwestie dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych zostały Państwu wyjaśnione w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych BETON-DRÓG kieruje się zasadą by zbierać Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Opracowując niniejszą Politykę dokonaliśmy analizy wszystkich procesów, które skutkują pozyskaniem danych osobowych. Zbierane przez BETON-DRÓG dane to:

Administratorem Państwa danych osobowych stajemy się w związku z zawarciem z Państwem umowy na świadczenie usług. Aby świadczyć usługi zgodnie z przedmiotem naszej działalności BETON-DRÓG zawsze przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane jakie są zbierane i przetwarzane to:

Umowny / ustawowy wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi tylko i wyłącznie Państwa decyzję. Niemniej jednak w celu prawidłowego wykonywania swojej statutowej działalności przez BETON-DRÓG podanie niektórych kategorii danych jest niezbędne a brak tych danych może skutkować niemożliwością spełnienia świadczeń, do których BETON-DRÓG się zobowiąże.

Brak podania tych danych osobowych może spowodować, że BETON-DRÓG odmówi realizacji usługi.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy o świadczenie usług będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i karnych.

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a BETON-DRÓG jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami w powyższym zakresie o kontakt pod adresem e-mail: beton_drog@wp.pl

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez BETON-DRÓG, a także skargi dotyczące powyższych kwestii, prosimy przesyłać poczta elektroniczną na adres beton_drog@wp.pl.Mają Państwo również prawo wnieść skargę do o

Polityka prywatności Szoruj.pl

Wprowadzenie                       

W związku z prowadzona przez spółkę BETON-DRÓG Sp. z o.o. działalnością polegającą na świadczeniu działalności agencji reklamowej i interaktywnej, priorytetem dla spółki jest dołożenie wszelkiej staranności, by zagwarantować odbiorcom naszych usług także bezpieczeństwo w zakresie ochrony ich danych osobowych. Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE naszym celem jest należyte poinformowanie państwa o wszystkich aspektach związanych z powierzeniem nam Państwa danych osobowych. W związku z powyższym czujemy się w obowiązku rzetelnie i jasno poinformować Państwa o sposobach zbierania, pozyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawowe definicje

„RODO” – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

„Dane Osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

„Przetwarzanie Danych osobowych” – oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Administrator” – BETON-DRÓG Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Nowowiejskiego 5, 63-100 Śrem

Zastosowanie niniejszej Polityki

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których BETON-DRÓG jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których BETON-DRÓG przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Odpowiednio do art. 13 i 14 RODO BETON-DRÓG będzie realizować wobec Państwa obowiązek informacyjny.

Podstawy prawne i typ danych osobowych przetwarzanych przez BETON-DRÓG

BETON-DRÓG każdorazowo wskazuje niezbędne informacje w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Stając się Administratorem Państwa danych osobowych zależy nam w szczególności, by wszelkie kwestie dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych zostały Państwu wyjaśnione w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych BETON-DRÓG kieruje się zasadą by zbierać Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Opracowując niniejszą Politykę dokonaliśmy analizy wszystkich procesów, które skutkują pozyskaniem danych osobowych. Zbierane przez BETON-DRÓG dane to:

Administratorem Państwa danych osobowych stajemy się w związku z zawarciem z Państwem umowy na świadczenie usług. Aby świadczyć usługi zgodnie z przedmiotem naszej działalności BETON-DRÓG zawsze przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane jakie są zbierane i przetwarzane to:

Umowny / ustawowy wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi tylko i wyłącznie Państwa decyzję. Niemniej jednak w celu prawidłowego wykonywania swojej statutowej działalności przez BETON-DRÓG podanie niektórych kategorii danych jest niezbędne a brak tych danych może skutkować niemożliwością spełnienia świadczeń, do których BETON-DRÓG się zobowiąże.

Brak podania tych danych osobowych może spowodować, że BETON-DRÓG odmówi realizacji usługi.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy o świadczenie usług będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i karnych.

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a BETON-DRÓG jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami w powyższym zakresie o kontakt pod adresem e-mail: beton_drog@wp.pl

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez BETON-DRÓG, a także skargi dotyczące powyższych kwestii, prosimy przesyłać poczta elektroniczną na adres beton_drog@wp.pl.Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

BETON-DRÓG będzie regularnie przeglądać niniejszą Politykę prywatności i będzie dokonywać jej zmiany, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli BETON-DRÓG będzie związana takimi Kodeksami). Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane także w przypadku zmian technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku zmian w zakresie sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.

rganu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

BETON-DRÓG będzie regularnie przeglądać niniejszą Politykę prywatności i będzie dokonywać jej zmiany, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli BETON-DRÓG będzie związana takimi Kodeksami). Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane także w przypadku zmian technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku zmian w zakresie sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.